Cart
  • Subtotal $0
  • Shipping $7
  • Taxes $0.00
  • Total $-7

Our Location

Kalimati Kathmandu

Dealer Enquiry Solicited

Become a Dealer
E-Fast Track Solutions नै किन ??
Posted By Admin at 22 Mar 2022
blog

E-Fast Track Solutions नै किन ??
✅ सवारी साधनको वास्तविक समयमा सवारीको स्थिति अवलोकन
गर्न सकिने ।
✅ प्रयोगकर्ताले पिक्अप-ड़पको लागि पर्यटक वा पाहुनाहरूसँग गाडीको
प्रत्यक्ष स्थानसेयर गर्न सकिने ।
✅ अन्य प्रमुख सूचकहरु जस्तै गति र दूरी यात्रा पनि प्रदान गर्न सकिने ।

Contact us for more information.
☎️044-550349 | 9801905181

See less

E-fast track solution

GPS tracking in Nepal