Cart
  • Subtotal $0
  • Shipping $7
  • Taxes $0.00
  • Total $-7

Our Location

Kalimati Kathmandu

Dealer Enquiry Solicited

Become a Dealer
अब गाडी कहाँ छ थाहा पाउनुहोस् मोबाइल द्वारा ALERT AND NOTIFICATIONS सुबिधाबाट। EFTS को GPS TRACKER जसले गर्छ हजुरको गाडीको सुरक्षा कुनै पनि समय, कहीं पनि।
Posted By Admin at 22 Mar 2022
blog

अब गाडी कहाँ छ थाहा पाउनुहोस् मोबाइल द्वारा
ALERT AND NOTIFICATIONS सुबिधाबाट।
EFTS को GPS TRACKER जसले गर्छ हजुरको गाडीको सुरक्षा कुनै पनि समय, कहीं पनि।

✅अब हजुरको गाडीको निगरानी हाम्रो जिम्मेवारी

Contact us for more information.
☎️044-550349 | 9801905181

E-fast track solution

GPS tracking in Nepal